Na těchto stránkách využíváme cookies. Používáním webu souhlasíte s jejich využitím. Zjistit více

Všeobecné obchodní podmínky pro jazykové kurzy

Všeobecné obchodní podmínky pro jazykové kurzy

I.    Definice

1.1.    Poskytovatelem je Bc. Jana Patschová, IČO: 08516154, sídlem Rybářská 693, 788 13, Vikýřovice.
1.2.    Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která si u poskytovatele objednala poskytování jazykového kurzu. Studentem je osoba účastnící se objednaného jazykového kurzu, je-li odlišná od osoby objednatele.
1.3.    Individuálním jazykovým kurzem se rozumí poskytování výuky jedné či dvěma osobám podle určení objednatele v příslušné objednávce potvrzené poskytovatelem.
1.4.    Veřejným jazykovým kurzem se rozumí poskytování výuky podle uvedené specifikace v popisu konkrétního veřejného jazykového kurzu na internetových stránkách poskytovatele skupině osob o počtu 3 až 6 osob.
1.5.    Firemním jazykovým kurzem se rozumí poskytování výuky podle určení objednatele v příslušné potvrzené objednávce poskytovatelem pro osoby, které jsou s objednatelem v pracovněprávním vztahu nebo vztahu obdobném vztahu pracovněprávnímu.
1.6.    Vyučovací hodina v individuálním a firemním jazykovém kurzu činí 45, 60 nebo 90 dle specifikace v příslušné objednávce. Ve veřejných skupinových kurzech se však vyučovací hodinou rozumí 45 minut, přičemž výukové bloky jsou tvořeny vyučovacími hodinami.
1.7.    Internetovými stránkami poskytovatele se rozumí www.spoken.cz.

 

II.    Úvodní ustanovení

2.1.    Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem.
2.2.    Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo rušit pouze písemným ujednáním smluvních stran nebo za podmínek stanovených těmito VOP.
2.3.    Smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká za podmínek stanovených v těchto VOP.

 

III.    Předmět plnění

3.1.    Poskytovatel objednateli nebo objednatelem určeným osobám (studentům) poskytne plnění spočívající ve výuce jazyka v příslušném jazykovém kurzu a objednatel za to poskytovateli zaplatí peněžitou odměnu (kurzovné) za podmínek stanovených v potvrzené objednávce a těchto VOP.

 

IV.    Uzavírání smlouvy

4.1.    Objednatel činí závaznou objednávku písemně nebo telefonicky. Za písemnou objednávku se považuje předání objednávkového formuláře fyzicky, elektronickou poštou nebo objednávkovým formulářem (přihláška) na internetových stránkách poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4.2.    V objednávce individuálního nebo firemního jazykového kurzu uvede objednatel alespoň:
a.    světový jazyk,
b.    objem poskytování výuky (zejména počet požadovaných vyučovacích hodin),
c.    počet osob, které se budou účastnit kurzu,
d.    místo konání kurzu.
4.3.    Při objednávce (přihlášce) veřejného jazykového kurzu je stanovena specifikace jazykového kurzu poskytovatelem na internetových stránkách poskytovatele u příslušného jazykového kurzu, kterého se objednávka (přihláška) objednatele týká. Tato specifikace je pro objednatele závazná a nelze ji objednatelem jednostranně měnit. Poskytovatel tímto vylučuje užití § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“).
4.4.    Poskytovatel do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky (přihlášky) objednávku (přihlášku) písemně či telefonicky potvrdí nebo odmítne. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta (e-mail), předání potvrzené kopie objednávky nebo předání dokladu o úhradě kurzovného či zálohy za kurzovné, nedohodnou-li se strany jinak. Nepotvrdí-li poskytovatel objednávku (přihlášku) ve výše uvedené lhůtě, pak se má za to, že objednávka potvrzena nebyla.
4.5.    Okamžikem potvrzení objednávky objednatele poskytovatelem je uzavřena smlouva o poskytování výuky v jazykovém kurzu mezi objednatelem a poskytovatelem.
4.6.    Je-li objednatelem spotřebitel, odesláním objednávky výslovně souhlasí s poskytnutím výuky v termínu uvedeném v objednávce, a to i v případě, že bude ve lhůtě kratší 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

 

V.    Kurzovné

5.1.    Cena za příslušný individuální jazykový kurz je určena na základě rozsahu služeb požadovaných objednatelem v objednávce v souladu s ceníky zveřejněnými na internetových stránkách poskytovatele.
5.2.    Cena za veřejný jazykový kurz je uvedena ve specifikaci konkrétního jazykového kurzu na internetových stránkách poskytovatele.
5.3.    Cena za firemní jazykový kurz bude stanovena na základě objednávky objednatele individuálně. V takovém případě může být smlouva o poskytnutí výuky uzavřena až po přijetí výše kurzovného ze strany objednatele.
5.4.    Kurzovné zahrnuje poskytnutí jazykového kurzu v rozsahu příslušného počtu vyučovacích hodin včetně využívání pomůcek, vybavení učeben při výuce a výukových materiálů vyjma učebnic. Kurzovné dále zahrnuje cestovné poskytovatele po městě Šumperk a Olomouc. Pokud je místo kurzu jiné, může poskytovatel požadovat po objednateli náhradu cestovních nákladů zahrnující cestovné a náhradu za promeškaný čas. V takovém případě však poskytovatel sdělí objednateli výši cestovních nákladů ještě před potvrzením objednávky a nebude-li s tím objednatel souhlasit, pak se to považuje za zrušení objednávky objednatelem.
5.5.    Poskytovatel je oprávněn objednateli poskytnout slevu na kurzovném. Slevy nelze sčítat ani je uplatnit zpětně, ani za ně požadovat peněžité plnění. Objednatel nemá na slevu právní nárok a poskytovatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.
5.6.    Poskytovatel není plátcem DPH.

 

VI.    Platební podmínky

6.1.    Objednatel je povinen zaplatit zálohu ve výši nejméně 50 % z ceny kurzovného za příslušný jazykový kurz nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování výuky jazyků; tato lhůta se neuplatní, uplynula-li by později, než je stanoven začátek kurzu, v takovém případě musí být kurzovné v plné výši uhrazeno před zahájením kurzu.
6.2.    Zbývající neuhrazenou část kurzovného je objednatel povinen zaplatit nejpozději před zahájením kurzu tak, aby bylo kurzovné před zahájením kurzu zaplaceno v plné výši.
6.3.    Na kurzovné v příslušné výši poskytovatel vystaví fakturu v okamžiku potvrzení objednávky kurzu.
6.4.    Neuhradí-li kterákoliv ze smluvních stran druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je taková smluvní strana v prodlení a je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo strany na náhradu škody.

 

VII.    Výuka

7.1.    Jazykový kurz bude probíhat za podmínek uvedených v potvrzené objednávce, případně ve specifikaci příslušného veřejného jazykového kurzu, které jsou závazné a není možné je jednostranně objednatelem měnit.
7.2.    Zjistí-li objednatel či student veřejného jazykového kurzu, že je jeho jazyková úroveň odlišná od kurzu, který si objednal, může požádat poskytovatele o změnu jazykového kurzu, avšak objednatel či student nemá na změnu právní nárok.
7.3.    Objednatel či student je povinen při výuce poskytovat poskytovateli součinnost, zejména je povinen dbát jeho pokynů, neobtěžovat svým chováním ostatní objednatele jazykového kurzu a chovat se v souladu se zásadami společenského chování.
7.4.    Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat výuku v jazykových kurzech i prostřednictvím třetích osob, které jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem, jakož je i oprávněn změnit lektorka v již probíhajícím jazykovém kurzu.
7.5.    Bude-li jazykový kurz poskytován prostřednictvím multimediální komunikace umožňující současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi poskytovatelem a objednatelem, případně přenos samotného zvuku, poskytovatel neodpovídá za technické problémy (zejména rychlost a kvalitu internetového připojení, kvalitu zvuku a obrazu) objednatele, jakož ani za technické problémy na straně softwaru či internetových stránek a služeb, prostřednictvím kterého dochází k výuce.
7.6.    Poskytovatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení jazykového kurzu nebo jeho části (jedné vyučovací hodiny) o 1 až 2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nezbytné.
7.7.    Jestliže se v individuálním nebo firemním jazykovém kurzu nebude konat výuka ve sjednaný termín, den, čas, místě a délce z důvodu na straně objednatele nebo studenta, či nebude-li objednatel nebo student účasten na jazykovém kurzu, nemají vůči poskytovateli právo na náhradní způsob zajištění výuky ani na vrácení poměrné části kurzovného za zrušené či zkrácené vyučovací hodiny. Poskytovatel však může vrátit objednateli část kurzovného za zrušené vyučovací hodiny nebo poskytnout náhradní způsob zajištění výuky, objednatel či student na to však nemají právní nárok.
7.8.    Nebude-li se objednatel či student zapsaný do veřejného jazykového kurzu účastnit z důvodu překážky na jejich straně, nemají právo na vrácení kurzovného ani na náhradní způsob zajištění výuky, jakož ani právo odstoupit od smlouvy.
7.9.    Budou-li vyučovací hodiny jazykových kurzů zrušeny z důvodu na straně poskytovatele, poskytovatel je oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky, která může spočívat i v prodloužení délky kurzu a nahrazení zrušených vyučovacích hodin, nebude-li to však z důvodu na straně poskytovatele možné, je poskytovatel povinen vrátit objednatelům poměrnou část kurzovného za zrušené vyučovací hodiny.
7.10.    Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá.

 

VIII.    Reklamace

8.1.    Pokud je objednal nespokojen s kvalitou výuky, je povinen poskytovatele o tom písemně vyrozumět. Za písemnou formu se považuje předání reklamačního formuláře v provozně poskytovatele, elektronická pošta, reklamační formulář dostupný na internetových stránkách poskytovatele.
8.2.    Reklamaci kurzu je objednatel povinen učinit nejpozději do začátku třetí vyučovací hodiny, jsou-li však uspořádány do výukových bloků, pak do začátku třetího výukového bloku. V případě jejich zmeškání se lhůta dále neprodlužuje o zmeškané vyučovací hodiny nebo výukové bloky. Reklamace učiněná po uplynutí této lhůty se považuje za učiněnou opožděně a nároky objednatele zanikají. Reklamaci jedné vyučovací hodiny je povinen objednatel učinit nejpozději do následujícího dne včetně.
8.3.    Poskytovatel přijetí reklamace potvrdí objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Poskytovatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a shledá-li reklamaci za oprávněnou, navrhne objednateli řešení reklamace spočívající zejména v možnosti navštěvovat jiný jazykový kurz.
8.4.    Poskytovatel rozhodne o reklamaci ihned, je-li to možné, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí reklamace. Ve složitých případech pak do 4 týdnů ode dne doručení reklamace.
8.5.    Poskytovatel neuzná jako relevantní důvod reklamace zejména neúčast objednatele nebo studenta ve vyučovacích hodinách či výukových blocích z důvodu překážky na jejich straně, jakož i nesprávně zvolenou jazykovou úroveň objednatelem. Poskytovatel dále neuzná jako relevantní důvod reklamace zrušení vyučovacích hodin nebo výukových bloků ze strany poskytovatele, poskytovatel se však zavazuje zvolit náhradní způsob zajištění výuky, která může spočívat i v prodloužení délky kurzu a nahrazení zrušených vyučovacích hodin, nebude-li to však z důvodu na straně poskytovatele možné, je poskytovatel povinen vrátit objednatelům poměrnou část kurzovného za zrušené vyučovací hodiny.
8.6.    Poskytovatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smluv, k nimiž došlo následkem vyšší moci.

 

IX.    Změna smlouvy, porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

9.1.    Uzavírá-li poskytovatel smlouvu s objednatelem, který je spotřebitel, distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé pro poskytovatelovo podnikání, má právo takový objednatel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla smlouva uzavřena. Odstoupí-li spotřebitel v této lhůtě, poskytovatel vrátí objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní, veškeré platby, které od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel. Bylo-li však objednateli v souvislosti se smlouvou již částečně poskytovatelem plněno na základě jeho výslovného souhlasu, může objednatel odstoupit od smlouvy jen ohledně doposud nesplněného zbytku plnění a poskytovatel v takovém případě vrátí objednateli cenu odpovídající poměrné části kurzovného v rozsahu neposkytnutého plnění. 
9.2.    V případě, že před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odst. 1 tohoto článku bylo již objednateli zcela plněno ze smlouvy, pak objednatel nemá právo odstoupit od dané smlouvy podle odst. 1 tohoto článku.
9.3.    Objednatel může písemně požádat poskytovatele o změnu již uzavřené smlouvy. Žádost se považuje za doručenou okamžikem potvrzení jejího doručení poskytovatelem. Poskytovatel o této žádosti rozhodne do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Na změnu smlouvy však nemá objednatel právní nárok.
9.4.    Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit veřejný jazykový kurz a jednostranně odstoupit od smlouvy, nebude-li naplněna minimální kapacita jazykového kurzu stanovená ve specifikaci příslušného kurzu na internetových stránkách poskytovatele, do kterého se objednatel zapsal. Jestliže bude kurz z tohoto důvodu zrušen, vyrozumí o tom poskytovatel objednatele nejpozději v den zahájení jazykového kurzu. Je-li to možné, nabídne poskytovatel objednateli možnost navštěvovat jiný veřejný kurz, případně individuální kurz, nebude-li to možné, vrátí objednateli to, co již zaplatil na kurzovném. Pokud si objednatel zvolí navštěvování jiného veřejného jazykového kurzu nebo individuální jazykový kurz, platí pro objednatele podmínky těchto kurzů, přičemž je povinen doplatit rozdíl v ceně zrušeného kurzu a náhradně zvoleného jazykového kurzu, pokud je však cena nižší, vrátí poskytovatel případný rozdíl v ceně objednateli.
9.5.    V případě opakovaného a hrubého porušení povinnosti objednatele nebo studenta dle čl. 7 odst. 3 se to považuje za podstatné porušení smlouvy a poskytovatel může jednostranně vypovědět smlouvu a účtovat si smluvní pokutu ve výši 20 % z poměrné části kurzovného odpovídající dosud neuskutečněným vyučovacím hodinám, nebo si pouze účtovat uvedenou smluvní pokutu za podstatné porušení smlouvy bez nutnosti její výpovědi. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo strany na náhradu škody.
9.6.    Změní-li se okolnosti poskytovatele podstatným způsobem, za které se považuje především, nikoliv však výlučně, ztráta živnostenského oprávnění k vykonávání živnosti či zanikne-li právní titul opravňující poskytovatele užívat provozovnu, je poskytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. V takovém případě vrátí objednateli poměrnou část kurzovného odpovídající dosud neuskutečněným vyučovacím hodinám.
9.7.    Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou kurzovného podle čl. VI těchto VOP, může poskytovatel jednostranně odstoupit od smlouvy. Tím však není dotčeno právo poskytovatele na zaplacení kurzovného spolu s úroky z prodlení vůči objednateli za již poskytnuté plnění objednateli nebo studentovi.
9.8.    Byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou, končí uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, nebo splněním. Jestliže smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, končí jejím splněním nebo písemnou výpovědí jednou ze smluvních stran. V takovém případě činí výpovědní doba 3 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně, přičemž výpověď se považuje za doručenou nejpozději uplynutím 14 dnů ode dne jejího odeslání, nebude-li doručeno dříve. Smlouva může být skončena i dohodou smluvních stran.

 

X.    Zpracování osobních údajů

10.1.    Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob též IČO. Objednatel odesláním nebo podpisem objednávky stvrzuje, že jim poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k jejich změně.
10.2.    Pro případ, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce studenta, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje studenta a poskytnout je objednateli a že poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo se ukáže jako nepravdivé, má poskytovatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
10.3.    Poskytovatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
10.4.    V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je poskytovatel oprávněn zpracovávat poskytnuté údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Poskytovatel je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení poskytovatele). Ke zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce není třeba souhlasu objednatele.
10.5.    Poskytovatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel zejména následující práva:
a.    právo požadovat přístup k osobním údajům v rozsahu dle čl. 15 GDPR,
b.    právo na opravu poskytnutých osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
c.    právo požadovat výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
d.    právo požadovat omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR,
e.    právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci dle čl. 20 GDPR,
f.    právo podat proti nám jako správci osobních údajů stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) dle čl. 77 GDPR.
10.6.    Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů a že se seznámil se Zásadami zpracováních osobních údajů dostupných na www.spoken.cz.

 

XI.    Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

11.1.    Pro případ, že by mezi poskytovatelem a objednatelem, který je spotřebitel, došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel, který je spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelných sporů, kterým je:
a.    Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; e-mail: adr@coicz, internetové stránky adr.coi.cz.
b.    Platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízená Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XII.    Závěrečná ustanovení

12.1.    Pokud smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy s objednatelem zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.2.    Objednatel vyplněním nebo odesláním objednávky, či uzavřením smlouvy, potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Informacemi o zpracovávání osobních údajů a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami má přednost smlouva.
12.3.    V případě, že se kterékoliv ustanovení Všeobecných obchodních podmínek stane neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení.
12.4.    Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit a doplňovat znění Všeobecných obchodních podmínek (déle též „novela“). Poskytovatel oznámí takovou změnu objednali nejméně 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti novely, a to na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem v objednávce, případně na e-mailovou adresou, která objednatel oznámit poskytovateli později. Nebude-li objednatel se změnou či doplněním Všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn smlouvu oznámením vypovědět přede dnem nabytí účinnosti této změny, a to na e-mailovou adresu info@spoken.cz; v takovém případě smlouva zaniká okamžikem nabytí účinnosti novely. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti a účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek. 
12.5.    Změněné znění Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění na internetových stránkách poskytovatele.
12.6.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14. 7. 2020.

 

Vzorový formulář pro spotřebitele odstupující od smlouvy podle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku dostupný on-line